'

Miljøkrav beregner

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi retur hurtigst muligt. Du kan forvente at høre fra os inden for 2 arbejdsdage. Hvis dit behov er akut, anbefaler vi, at du ringer til os på 8689 0488.

Accepter brug af persondata

* = obligatoriske Privatlivspolitik

Miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg beregner

Denne beregner finder anvendelse på mellemstore fyringsanlæg, defineret som fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW, unanset hvilken brændselstype de anvender. 

En kombination af to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg anses for at være ét enkelt mellemstort fyringsanlæg, og deres nominelle indfyrede termiske effekt betragtes under ét med henblik på beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt, hvis røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten. 

Beregneren er konstrueret efter Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (BEK nr 1535 af 09/12/2019) og Vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg, som under udvikling var den gældende bekendtgørelse. 

Beregneren lægger vægt på de ændringer der træder i kraft 1. januar 2025 og 1. januar 2030.

I nedenstående formular indtastes det anlæg som ønskes undersøgt. 


Fold nedenstående overskrifter ud for at se underlagte regler*

Reference ilt % SO2 NOx Støv CO

Alle værdier er angivet i mg / normal m3.
Emissionsgrænseværdier defineres ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold.

Måle- og reguleringsudstyr for ilt

Præstationskontrol

Der skal udføres præstationskontrol med CO på alle fyringsanlæg. Det gælder også fyringsanlæg, som ikke har en emissionsgrænseværdi for CO, som f.eks. nødanlæg. (§20)
Herudover skal der udføres præstationskontrol med NOx, SO2, støv og tungmetaller, hvis bekendtgørlesen fastsætter en emissionsgrænseværdi. (§20)

Målinger, der udføres som led i præstationskontrol efter §20, skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning (§21).

Kontinuerlig NOx-måling

Støj

Støj grænseværdier

Luftimmisioner (B-værdier)

B-værdier tabel

Affald

Asken fra forbrænding af faste brændsler samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. (§40)

Håndtering af faste brændsler

Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. (§41)
Stk. 2. Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Overjordiske tanke

Overjordiske tanke med fast tag, der er større end 50 m3, skal forsynes med tryk/vakuumventil, hvis de anvendes til opbevaring af dieselolie og fyringsolie, der anvendes som brændsel på fyringsanlægget. Ventilen kan undlades på eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk. (§42)
Stk. 2. Tankens udvendige væg og tag skal være malet i en farve med en samlet strålereflektionskoefficient på mindst 70 %.
Stk. 3. Tanke skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen.

Besktyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold. (§43)
2) Beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (§44)

Driftslederen skal løbende og mindst én gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revne- dannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (§45)

Driftsjournal

Driftslederen skal for hvert mellemstort fyringsanlæg føre driftsjournal over følgende, såfremt det er relevant: (§46)

 1. Resultater af overvågningen af emissioner af SO2, NOx, støv og CO, jf. §§ 20 og 31.
 2. Oplysninger, der demonstrerer den effektive løbende drift af sekundært emissionsbegrænsende udstyr, jf. § 33.
 3. Antal årlige driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af §§ 10-12.
 4. Typen og mængden af brændsel, der anvendes i fyringsanlægget.
 5. Eventuelle driftsforstyrrelser eller svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr.
 6. Tilfælde af manglende overholdelse og trufne foranstaltninger, jf. § 34.
 7. Resultater af overvågningen af emissioner af spormetaller, jf. § 20, stk. 1, nr. 7.
 8. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. § 45.
 9. Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.
 10. Resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr for NOx, jf. § 30
 11. Det årlige antal driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 29, stk. 2. Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst seks år.

Anmeldelse

*Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. HH Instruments kan på ingen måde drages til ansvar ved brugen af beregneren, hverken direkte, eller indirekte.

Produktanbefaling

Ud fra de beregnede regler til det specifikke anlæg anbefales følgende produkt til:

Kontakt

For yderligere information kontakt Steffen Rasmussen på tlf. 2868 6113

KURSER

Videndeling som fundament
for de bedste løsninger.

TIL KURSER

TILMELD DIG TIL VORES NYHEDSBREV

Du kan her tilmelde dig vores nyhedsbrev som med jævne mellemrum udsendes (6-8 gange årligt).
På den måde vil du blive opdateret på nye produkter, applikationseksempler samt andet relevant fra HH Instruments A/S.